Misyon

ENİVA'nın misyonu, enerji kaynaklarının aranması, üretimi, nakli ve tüketimi süreçlerinde verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik araştırma-geliştirme (Ar-Ge) , bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetlerin sonuçlarını hayata geçirmektir. Vakıf amaçları şunlardır:

 • Enerji kaynaklarından, kömür, petrol ve doğalgaz gibi geleneksel fosil yakıtlar ile asfaltit, petrol ve gaz şeyili ve petrol, kumtaşı gibi geleneksel olmayan fosil yakıtların; biyokütle, hidrolik, jeotermal, hidrojen, rüzgâr, güneş, dalga, akıntı ve benzerlerinden oluşan yenilenebilir enerji kaynaklarının ve bu kaynaklardan ikincil olarak elde edilen elektrik enerjisinin aranması, rezerv ve potansiyellerinin belirlenmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, rafinajı, çevrimi, kara, hava, deniz yolları ve boru hatlarıyla taşınması, iletim ve dağıtım şebekeleriyle nakledilmesi, pazarlanması ve tüketimini kapsayan her türlü enerji faaliyeti ile bu faaliyetlerde verimliliği artırıcı, çevreyi koruyucu ve iklim değişikliğini önleyici tedbirlerin alınması konularında Ar-Ge projelerini yürütmek ve sonuçlarının hayata geçirilmesini sağlamak;

 • Ülkemizin enerji arz, talep ve transit güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak bu çalışmaların sonuçlarını yazılı ve görsel medya ile diğer iletişim vasıtalarının aracılığıyla kamuoyuna duyurarak ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak;

 • Enerjide ithalata bağımlılığı azaltmak ve iklim değişikliğinin çevre, insan ve diğer canlılara verdiği zararları asgari düzeye indirmek amacıyla enerji karışımındaki yerli ve yenilenebilir enerji kaynak oranının artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak;

 • Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne katılımının uygun bulunmasına dair 5836 sayılı kanunun 17.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle başlayan Kyoto ve Kyoto-sonrası süreçlerde Türkiye'nin menfaatlerini azami ölçüde koruyacak kararların alınmasını sağlamak üzere her türlü bilimsel-teknik ve lobi faaliyetinde bulunmak;

 • Enerji faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımlarının en aza indirilmesi konularında bilgi, teknoloji ve yöntem üretilmesi ve geliştirilmesini sağlayarak iklim ve çevrenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak;

 • Karbon ticareti gibi konularda çalışmalarda bulunarak sıfır ya da düşük emisyonlu ekonomiye geçişin hızlandırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak;

 • Atmosfer, hidrosfer ve biyosferdeki doğal kaynakların çeşitliliğinin ve sürdürülebilirliğinin korunması, artırılması ve etkin yönetilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak;

 • Enerji ve iklim değişikliği ile sürdürülebilir enerji gelişimi konularında kamu ve özel sektör ile sivil toplumdaki bilincin artmasına katkıda bulunmak;

 • Yukarıda zikredilen bütün konularda her türlü Ar-Ge, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

Vakıf, amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Eğitim faaliyetleri kapsamında her türlü kurs, seminer, toplantı, konferans, kongre düzenler; katılımcılara sertifika, belge ve diploma verir; internet aracılığıyla veya basılı olarak dergi, kitap, gazete, bülten yayınlar ve ücreti karşılığında dağıtımını yapar;

 • Ar-Ge faaliyetleri kapsamında projeler geliştirir, çalışmaları yürütür, sonuçlarını elektronik ortamda veya basılı olarak yayınlar;

 • Amaçları kapsamındaki faaliyetleri kendi başına veya diğer ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil kurum ve kuruluşlar ile yerli ve gerekli izinlerin alınması kaydıyla yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütür, bunun için gerekli her türlü işbirliği ve ortaklıklar kurar;

 • Faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde yerel ve uluslararası üniversite, araştırma merkezi ve enstitülerle işbirliği içinde yürütür;

 • Amaçları doğrultusunda geliştirdiği projelerin uygulamaya geçmesini sağlamak için ilgili kamu, ulusal ve uluslararası yatırımcı ve finans kuruluşlarıyla işbirliği yapar, mali fonlar yaratıp bunları yönetir;

 • Eğitim, proje geliştirme ve kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kendisi veya işbirlikleri çerçevesinde tanıtım ve reklâm faaliyetlerinde bulunur;

 • Vakfın amaçları doğrultusunda faaliyet yapmak isteyen kişi ve kurumlara Vakıf fiziksel tesis ve imkânlarını, eğitim malzemelerini, yerel ve uluslararası araştırma işbirliklerini kullanma izni verir;

 • Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek üzere şirketler kurarak gerekli teknik ve idari personeli istihdam eder.